Σημείωση: Κανονικά η διαχείριση αυτή, ονομάζεται Διαχείριση Επικινδυνότητας, αλλά έχει επικρατήσει ο όρος Διαχείριση Κινδύνων. Η Διαχείριση Επικινδυνότητας περιλαμβάνει δυο διακριτά είδη διαχείρισης κινδύνων που απασχολούν τις επιχειρήσεις: Τους κινδύνους από τη...

read more